Vacature: Penningmeester bestuur Stichting W139

Momenteel zoeken we een nieuwe penningmeester voor het Bestuur van de Stichting W139.

Profiel leden Bestuur W139

Het bestuur van de stichting W139 bestuurt vanuit een grote mate van betrokkenheid, maar op afstand en bestaat uit ten minste vijf (5) leden en maximaal zeven (7) leden. Het bestuur vergadert ten minste vier (4) keer per jaar en voorts zo vaak als nodig. Factoren die daarbij een rol spelen zijn:

 • Het Bestuur streeft naar leden die kennis, ervaring en affiniteit hebben met de cultuur van W139.
 • Het Bestuur streeft naar een evenwichtige verdeling qua leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en culturele achtergrond van de individuele leden.
 • Het Bestuur dient de aan haar krachtens de wet, de Code Cultural Governance, de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit en Inclusie, en overige regelgeving toegekende taken, verantwoord kunnen vervullen.
 • Het Bestuur hecht er aan dat haar leden afzonderlijk of tezamen deskundig zijn in de volgende expertisegebieden: (1) hedendaagse beeldende kunst, (2) juridische deskundigheid en/of Human Resources Management, (3) financieel-economische deskundigheid, (4) inzicht in bestuurlijke en politieke verhoudingen en bij voorkeur bestuurlijke ervaring in de culturele sector, (5) marketing en fondswerving.
 • Het Bestuur houdt rekening met een rooster van aftreden opdat de nieuwe leden bijtijds kunnen worden ingewerkt door de zittende leden en er een zorgvuldige overdracht is gewaarborgd.

Profiel penningmeester Bestuur
W139

De penningmeester is onderdeel van het Bestuur. De penningmeester houdt toezicht op het uitvoeren van het financieel beleid van de W139, en de correcte uitvoering van de financiële gang van zaken binnen de stichting. Dit betekent het goedkeuren van begrotingen en het beoordelen van het financiële jaarverslag en projectafrekeningen. Daarnaast geeft de penningmeester gevraagd en ongevraagd financieel advies en feedback aan de directie. Bestuursleden zijn op verzoek en in samenspraak met de directeur inzetbaar als extern belangenbehartiger.

De penningmeester beschikt over de volgende competenties:

 • Inzicht in de financieel-economische vraagstukken waarmee een organisatie als W139 geconfronteerd wordt.
 • Inzicht in het type financiële informatie om haar taak, conform de bestaande regelgeving, te kunnen vervullen.
 • Integere, onafhankelijke en ondernemende opstelling
 • Helicopterview en analytisch vermogen
 • Relevante aantoonbare ervaring met de financieel administratieve kanten van een organisatie
 • Affiniteit met kunsten, media, wetenschap en/of ondernemen

De penningmeester heeft specifieke deskundigheid ten aanzien van de volgende onderwerpen:

 • Het uitvoeren van assessments ten aanzien van financiële risico’s
 • Het voeren en beoordelen van financieel beleid en verslaglegging op de korte en lange termijn
 • Kennis van kaders, richtlijnen en uitgangspunten van financiële regelingen op het gebied van de kunst en cultuur in het algemeen en het werkgebied van W139 in het bijzonder.

Tijdsbesteding

Het Bestuur vergadert ten minste vier (4) keer per jaar en voorts zo vaak als nodig is. De tijdsbesteding is gemiddeld ten minste een halve dag per maand.

Meer informatie en solliciteren

W139 hecht grote waarde aan diversiteit binnen haar organisatie. Mensen met verschillende achtergronden in studie, afkomst of cultuur worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

De functie van penningmeester is onbezoldigd.

Voor eventuele vragen over de functie kunt u contact opnemen met Jowon van der Peet, zakelijk directeur: jowonvanderpeet@w139.nl of 020 6229434. Stuur je sollicitatie, voorzien van motivatie en CV en eventuele referenties naar bestuur@w139.nl.

Sluitingsdatum: 11 december 2020